Nissaka on the Moonlight

Utagawa (Ichiyūsai) Kuniyoshi / Ukiyo-e


Description

Utagawa (Ichiyūsai) Kuniyoshi (1797-1861)
Nissaka, on the moonlight a ronin (warrior) receives his child from the ghost of his murdered wife.
From the series "53 Stations of the Tokaido Road (26)"
(Tokaido Gojusan tsugi)

Signature : Ichiyūsai Kuniteru ga
Publisher : Iba-ya Sensaburo»