Hiratake hanakago

Matsuzawa Kazuyoshi / Bambou


Description

Matsuzawa Kazuyoshi (1931- 2006)

Flower basket called "Hiratake hanakago"


«»